Konkurs na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wsparcia finansowego seniorów w 2020 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688, z późn. zm.),



                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 


ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w 2020 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia finansowego, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Na realizację zadania Miasto Szczecinek przeznacza się kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Ogłoszenie Wyników

Ogłoszenie konkursu seniorzy

Załącznik nr 1 karta oceny oferty

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - formularz aktualizacji kalkulacji kosztów

Załącznik nr 4 - formularz aktualizacji harmonogramu-1

 

Aktualności
wydarzenia