Konkurs na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)  orazart.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/24/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

           

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży w 2019 roku.

Wyniki

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 - karta oceny indywidualnej oferty

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3-_lista_średniej uczestników zajęć

Załącznik nr 4 - liczba zawodników w ewidencji zawodników w KOZPN i ZZPN (extranet)

Załącznik nr 5 -formularz aktualizowacji kalkulacja kosztów

Załącznik nr 6 - formularz aktualizacji harmonogramu

 

 

Aktualności
wydarzenia