Konkurs na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2017 r,poz.1875)
orazart.11 ust.2iart. 13ust.1 i2ustawyzdnia24 kwietnia2003rokuodział alnoś ci poż ytkupublicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z2016 r. poz. 1817, z poż n.zm.)


Burmistrz Miasta szczecinek
ogł asza otwarty konkurs ofeń dla organlzaĄi pozarządowych oraz podmiotów, o ktorych mowa w ań. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział alnoś ci pozytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań
wł asnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wŚrod dzieci
i mł odzież y w 2018 roku.

Wyniki

Ogłoszenie Konkursy

Załącznik nr 1 - karta oceny indywidualnej oferty

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3- lista_średniej uczestników zajęć

Załącznik nr 4 - liczba_zawodników w ewidencji zawodników KOZPN i ZZPN_(extranet)

Załącznik nr 5 -formularz aktualizowacji kalkulacja_kosztów

Załącznik nr 6 - formularz aktualizacji harmonogramu

Załącznik nr 7 - formularz sprawozdania

Aktualności
wydarzenia