Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2018 roku na poziomie nie niższym niż IV Liga

   Burmistrz Miasta Szczecinek

                                      ogłasza konkurs
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w 2018 roku, w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2018r. o godz. 15.00.

Ogłoszenie wyniku konkursu

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Karta oceny oferty

Załącznik nr 2 - Aktualizacja harmonogramu

Załącznik nr 3 - Aktualizacja kalkulacji kosztów realizacji zadania

Załącznik nr 4 - Wzór formularza oferty

Aktualności
wydarzenia