Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2019 roku na poziomie nie niższym niż IV Liga

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w 2019 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV liga. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 165 tys. zł

Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa powyżej i może być przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji zadania w szczególności na:
a)    zakupu odzieży, obuwia i sprzętu sportowego;
b)    zakupu artykułów spożywczych oraz odżywek  dla zawodników;
c)    kosztów wyżywienia uczestników zadania;
d)    koszty diet dla zawodników;
e)    koszty wynajmu obiektów sportowych;
f)    koszty  opłat licencyjnych, składek członkowskich Klubu oraz opłat rejestracyjnych związanych bezpośrednio z udziałem w  zawodach;
g)    koszty obsługi sędziowskiej, opieki medycznej oraz koszty odnowy biologicznej zawodników;
h)    koszty ubezpieczenie zawodników i uczestników zadania;
i)    koszty transportu i wynagrodzenia trenerów oraz kierownika drużyny;
j)    koszty zwrotu za przejazdy na treningi i rozgrywki dla zawodników;
k)    koszty stypendiów dla zawodników i nagrody pieniężne za osiągnięcia piłkarskie; 
l)    koszty obsługi księgowej; 
m)    koszty obsługi administracji;
n)    zakup materiałów promocyjnych zadania;
z wyłączeniem zakupu  środków trwałych.

Łączne koszty wynagrodzenia trenerów (brutto) nie mogą przekraczać 50% przyznanej dotacji na realizację zadania.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania w kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy  Piłsudskiego 3 w  Szczecinku lub przesłać pocztą do dnia 14 stycznia, do godz. 15.00.

Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie pani Ewa Jóskowska – pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 11, tel. 094 37 210 91 wew. 41, od poniedziałku do piątku od godz.8ºº do godz.15ºº.

Szczegóły oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w załącznikach.

Wynik

Ogłoszenie Skan

Załącznik nr 1 - karta oceny oferty

Załącznik nr 2 - formularz aktualizacji harmonogramu

Załącznik nr 3 - formularz aktualizowacji kalkulacja kosztów

Aktualności
wydarzenia