Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2016 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga - unieważniony

ZARZĄDZENIE  NR 31/ 2016

Burmistrza Miasta Szczecinek 

z dnia 18 Marzec 2016 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016r. poz.239) na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2016 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga.

 

 

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 239), oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) zarządzam, co następuje:

 

 

§1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2016 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga.
 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia finansowego, poprzez udzielenie dotacji
  na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2016 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga Miasto Szczecinek przeznacza środki pieniężne w wysokości 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

§3

      Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie umieszczone:

1)     na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku,

2)     na tablicach ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Szczecinku,

3)     w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku,

4)     na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek,

5)     na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek,

6)     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek.

 

§4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

 

§5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

 

 

Jerzy Hardie - Douglas

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 31/2016

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 18 marca 2016r.

                                              

Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 239) oraz uchwały Nr XVII/149/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

           

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2016 roku w zakresie piłki nożnej
na poziomie nie niższym niż IV Liga.

 

 1. Zakres i wysokość dotacji:

Wsparcie finansowe sportu wśród seniorów na poziomie nie niższym niż IV Liga, przeznacza się w 2016 r. kwotę 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

   

II. Wysokość zrealizowanych przez Miasto Szczecinek w roku ogłoszenia otwartego konkursu
      i w roku poprzednim środków publicznych
tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
      wyniosły:  

            a/   2014 roku        -  160.000,00 złotych,

b/   2015 roku        -  100.000,00 złotych.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania (należy wykazać
  co najmniej 20% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł oraz wkładu własnego osobowego w tym pracy społecznej członków i wolontariuszy; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 2. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.
 3. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa powyżej i może być przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji zadania, z wyłączeniem zakupu  środków trwałych, w szczególności na:

a)     zakupu odzieży, obuwia i sprzętu sportowego;

b)    zakupu artykułów spożywczych oraz odżywek  dla zawodników;

c)     kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników zadania;

d)    koszty diet dla zawodników;

e)     koszty wynajmu obiektów sportowych;

f)     koszty  opłat licencyjnych, składek członkowskich Klubu oraz opłat rejestracyjnych związanych bezpośrednio z udziałem w  zawodach;

g)    koszty obsługi sędziowskiej, opieki medycznej oraz koszty odnowy biologicznej zawodników;

h)     koszty ubezpieczenie zawodników i uczestników zadania;

i)      koszty transportu i wynagrodzenia trenerów oraz opiekunów;

j)      koszty zwrotu za przejazdy na treningi i rozgrywki dla zawodników;

k)     koszty stypendiów dla zawodników;

l)      koszty obsługi księgowej;

m)   koszty zakupu paliwa do samochodu prywatnego pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zawarcia umowy na użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych;

n)     zakup materiałów promocyjnych zadania;

 • o)    bezpośrednie koszty utrzymania obiektów, uwzględniające wyłącznie koszty czynszu, ogrzewania,  energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci - nie więcej niż 5% przyznanej dotacji.
 1. Łączne koszty wynagrodzenia trenerów (brutto) nie mogą przekraczać 50% przyznanej dotacji na realizację zadania.

 

 

 1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zgodnie z art. 252.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.)

 

IV. Tryb przyznawania dofinansowania:

 1. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotu, które uzyskają dotację oraz jej wysokość podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek, w terminie nie późniejszym niż 14 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
 2. Burmistrz Miasta Szczecinek powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny ofert według karty oceny stanowiącej załącznik nr 1.
 3. Dokonując ocen ofert Komisja Konkursowa będzie stosowała kryteria zawarte
  w punkcie V ogłoszenia Burmistrza Miasta Szczecinka o konkursie.
 4. Decyzja Burmistrza Miasta Szczecinek o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje na nie odwołanie.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie na:

a)     stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku;

b)    tablicach ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Szczecinku;

c)     w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

d)    stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek;

e)     tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek;

f)     Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek.

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana w złożonej ofercie, w takim przypadku oferent może:

a)     odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników;

b)    przystąpić do negocjacji z Burmistrzem Miasta Szczecinek na temat zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

W wyniku pozytywnych negocjacji, podpisanie umowy nastąpić może wyłącznie po przedłożeniu przez oferenta korekty zakresu rzeczowego i finansowego projektu oraz zaktualizowanego kosztorysu załącznik nr 2 i załącznik nr 3.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy
  w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych albo zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 3. W przypadku nie zabezpieczenia finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł oraz wkładu własnego osobowego w tym pracy społecznej członków i wolontariuszy oraz wkładu własnego osobowego w wysokości co najmniej 20% przyznanej dotacji zadania oferta zostanie odrzucona.
 4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem składającym ofertę.
 5. Podpisanie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia   15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz.U. z 2011r. Nr. 6 poz.25) musi nastąpić w terminie 21 dni, licząc od  dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie strony nie są związane ofertą. 
 6. Przekazanie dotacji nastąpi w całości w terminie 30 dni od daty podpisania umowy  lub w transzach w terminach ustalonych w treści umowy.

V. Kryteria wyboru ofert:

 1. Wymagania formalne:

a)     podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b)    zgodność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu;

c)     złożenie oferty na obowiązującym formularzu oraz spełnienie wymagań do oferty wskazanych w punkcie VII;

d)    terminowe złożenie oferty;

e)     kompletność załączonej dokumentacji, o której mowa w punkcie VI oraz spełnienie wymagań do dokumentacji z punktu VII.

 1. Ocena merytoryczna oferty. Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów z zastosowaniem punktacji od 1 do 10:

a)     kalkulacja kosztów realizacji projektu, jej zgodność z harmonogramem oraz zakładane rezultaty;

b)    ocena wcześniejszej współpracy z Miastem Szczecinek;

c)     rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych dotychczas dotacji;

d)    udział własnych środków finansowych;

e)     rzeczowy wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną;

f)     dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań;

g)    praca społeczna członków/ zaangażowanie wolontariuszy.

VI. Do oferty należy załączyć:

 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 2. Oświadczenia podmiotu o:

a)     nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych;

b)    nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów prawa cywilnego lub administracyjnego;

c)     nie działaniu w celu osiągnięcia zysku;

d)    rozliczeniu z dotacji z budżetu Miasta Szczecinek za 2015 rok;

e)     zobowiązaniu się do terminowego wykonania i rozliczenia wspartego zadania; 

 1. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 należy złożyć na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

VII. Wymagania do oferty i załączonych dokumentów:

 1. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz.U.2011.6.25); stanowiącym załącznik nr 5.
 2. Formularz oferty, o którym mowa w pkt. VII.1. dostępny jest na stronie www.osr.szczecinek.pl  
  w zakładce (Kluby sportowe/druki do pobranie), w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.osir.szczecinek.pl  (w zakładce  druki do pobrania/Kluby Sportowe), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl ( w zakładce Organizacje pozarządowe/druki do pobrania) oraz
  w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3, pokój nr 11 w godzinach jego pracy.
 3. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w punkcie VI niniejszego ogłoszenia.
 4. Ofertę należy wypełnić czytelnie, w każdym polu, jeżeli wypełnienie nie dotyczy podmiotu, należy wpisać „nie dotyczy”.
 1. Wymagane jest złożenie oświadczeń znajdujących się na ostatniej stronie formularza oferty,
  o którym mowa w punkcie VII.1., poprzez skreślenie lub/i wypełnienie właściwych pozycji. Brak skreślenia lub wypełnienia stanowi brak oświadczeń, a tym samym błąd formalny oferty.
 1. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru i statutem.

VIII. Warunki uzupełnienia ofert:

 1. Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne kwalifikują się do uzupełnienia.
 2. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faxu lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wezwania).
 3. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi 7 dni od otrzymania wezwania.
 4. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie, zostaną odrzucone.

IX. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania w kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy  Piłsudskiego 3 w  Szczecinku lub przesłać pocztą na  adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji  ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 1 kwietnia 2016 roku o godz. 15.00, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.
 3. Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie pani Ewa Jóskowska – pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 11, tel. 094 37 210 91 wew. 37, od poniedziałku do piątku od godz.8ºº do godz.15ºº.

 

X. Wykaz załączników do ogłoszenia

Załącznik nr 1 – karta oceny oferty.

Załącznik nr 2 – harmonogram.

Załącznik nr 3 – zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania.

Załącznik nr 4 – oświadczenie.

Załącznik nr 5 – wzór formularza oferty.

 Zarządzenie nr 35 2016 BURMISTRZA MIASTA

  Jerzy Hardie - Douglas

Aktualności
wydarzenia