Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2016 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2016 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia 2016r. o godz. 15.00.

Zarządzenie nr 36  2016

Załączniki do oferty

Aktualności
wydarzenia