Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2016 roku

Na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.239 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XVII/149/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2016 roku, pn.: „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej w kategorii junior starszy i junior młodszy”.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia finansowego, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Na realizację zadania Miasto Szczecinek przeznacza łącznie środki pieniężne w wysokości 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych).

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Wynik

Aktualności
wydarzenia