Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817), 


Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia finansowego, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Na realizację zadania Miasto Szczecinek przeznacza łącznie środki pieniężne w wysokości 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych).

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - karta oceny indywidualnej oferty

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3- lista_średniej uczestników zajęć

Załącznik nr 4 - liczba_zawodników w ewidencji zawodników KOZPN i ZZPN_(extranet)

Załącznik nr 5 -formularz aktualizowacji kalkulacja_kosztów

Załącznik nr 6 - formularz aktualizacji harmonogramu

Załącznik nr 7 - formularz sprawozdania

Ogłoszenie wyników konkursu

Aktualności
wydarzenia