Konkurs ofert na na realizację zadania pod nazwą sport seniorów w 2022 roku w zakresie piłki noznej na poziomie nie niższym niż IV Liga

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z póżn. zm.),


                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w 2022 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga.

Na realizację zadania Miasto Szczecinek przeznacza się kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Ogłoszenie konkursu na sport seniorów w 2022 roku w zakresie piłki nożnej

Zalacznik nr 1 - Karta oceny indywidualnej ofert 

Zalacznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Formularz aktualizacji kalkulacji kosztów realizacji zadania

Załącznik nr 4 - Formularz aktualizacji harmonogramu realizacji zadania

Aktualności
wydarzenia