Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2015 rok

O G Ł O SZ E N I E

Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2014. 1118 z późn.zm.) oraz uchwały nr III/11/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie  programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2015 roku.

I. Zakres i wysokość dotacji.

Na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz organizację obozów sportowych przeznacza się w 2015 r. kwotę 700 000,00 złotych (siedemset tysięcy złotych) podziałem na następujące dyscypliny sportu:

1. Piłka nożna: 125.000,00 złotych;

2. Lekkoatletyka: 81.000,00 złotych;

3. Sporty walki: 102.000,00 złotych;

4. Tenis ziemny: 40.000,00 złotych;

5. Akrobatyka sportowa i fitness: 43.000,00 złotych;

6. Pływanie: 45.000,00 złotych;

7. Pięciobój nowoczesny triathlon: 42.000,00 złotych;

8. Piłka koszykowa: 46.000,00 złotych;

9. Szermierka: 26.000,00 złotych;

10. Strzelectwo: 17.000,00 złotych;

11. Badminton: 13.000,00 złotych;

12. Piłka siatkowa: 50.000,00 złotych;

13. Sporty wodne: 33.000,00 złotych;

14. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie: 15.000,00 złotych.

II. Utworzono rezerwę w wysokości 22.000,00 złotych.

III. Wysokość zrealizowanych przez Miasto Szczecinek w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w roku poprzednim środków publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami wyniosły:

a/ 2013 roku - 594.865,00 złotych,

b/ 2014 roku - 606.804,00 złotych.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 20% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

2. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.

3. Dotacja może być przeznaczona na zakup materiałów i towarów z wyłączeniem środków trwałych oraz na pokrycie kosztów usług niezbędnych do realizacji zadania, w szczególności:

a) zakupu odzieży, obuwia i sprzętu sportowego;

b) zakupu artykułów spożywczych oraz odżywek dla zawodników;

c) kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników zadania;

d) koszty opłat licencyjnych oraz rejestracyjnych związanych bezpośrednio z udziałem w zawodach;

e) koszty obsługi sędziowskiej, opieki medycznej oraz koszty odnowy biologicznej zawodników;

f) koszty ubezpieczenie zawodników i uczestników zadania;

g) koszty transportu i wynagrodzenia trenerów oraz opiekunów;

h) koszty obsługi księgowej;

i) koszty zakupu paliwa do samochodu prywatnego pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zawarcia umowy na użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych;

j) zakup materiałów promocyjnych zadania;

k) bezpośrednie koszty utrzymania obiektów, uwzględniające wyłącznie koszty czynszu, ogrzewania, energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci - nie więcej niż 5% przyznanej dotacji.

4. Łączne koszty wynagrodzenia trenerów (brutto) nie mogą przekraczać 50% przyznanej dotacji na realizację zadania.

5. Dotacji oferent nie może przeznaczyć na:

a) zakup papierosów, alkoholu oraz innych używek;

b) ponoszenie kosztów na nabycie oraz remont środków trwałych;

c) cła oraz opłaty skarbowe;

d) koszty związane z otrzymaniem oraz spłatą kredytów i pożyczek;

e) działalność gospodarczą, polityczną i religijną;

f) odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie, grzywny i mandaty karne oraz inne kary.

6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zgodnie z art. 252.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013.885 z późn. zm.)

V. Tryb przyznawania dofinansowania:

1. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotu, które uzyskają dotację oraz jej wysokość podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek, w terminie nie późniejszym niż 14 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert po zasięgnięciu opinii Komisji.

2. Burmistrz Miasta Szczecinek powoła Komisję konkursową, która dokona oceny ofert według karty oceny stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Dokonując ocen ofert Komisja konkursowa będzie stosowała kryteria zawarte w punkcie VI.

4. Decyzja Burmistrza Miasta Szczecinek o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje na nie odwołanie.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie:

a) na stronach internetowych: UM w Szczecinku: www.szczecinek.pl, OSiR w Szczecinku www.osir.szczecinek.pl;

b) na tablicach ogłoszeń: UM w Szczecinku, OSiR w Szczecinku;

c) w Biuletynie Informacji Publicznej: UM w Szczecinku: www.bip.szczecinek.pl, OSiR w Szczecinku: www.bip.osir.szczecinek.pl.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana w złożonej ofercie, w takim przypadku oferent może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników;

b) przystąpić do negocjacji z Burmistrzem Miasta Szczecinek na temat zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. W przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6a oraz nie przystąpienia do negocjacji, o których mowa w punkcie 6b, umowa z oferentem nie zostanie podpisana. W wyniku pozytywnych negocjacji, podpisanie umowy nastąpić może wyłącznie po przedłożeniu przez oferenta zaktualizowanego zakresu rzeczowego i finansowego projektu oraz zaktualizowanego kosztorysu.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych albo zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

9. W przypadku nie zabezpieczenia środków własnych w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania oferta zostanie odrzucona.

10. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy w całości (w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy) lub w transzach w terminach ustalonych w umowie.

11. Podpisanie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) musi nastąpić w terminie 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie strony nie są związane ofertą.

12. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a organizacją, której oferta została wybrana. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VI. Kryteria wyboru ofert:

1. Wymagania formalne:

a) podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) zgodność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu;

c) złożenie oferty na obowiązującym formularzu oraz spełnienie wymagań do oferty wskazanych w punkcie VIII;

d) terminowe złożenie oferty;

e) kompletność załączonej dokumentacji, o której mowa w punkcie VII oraz spełnienie wymagań do dokumentacji z punktu VIII,

f) brak wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Szczecinek i miejskich jednostek organizacyjnych.

2. Ocena merytoryczna oferty. Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów z zastosowaniem punktacji od 1 do 10:

a) kalkulacja kosztów realizacji projektu, jej zgodność z harmonogramem oraz zakładane rezultaty;

b) ocena wcześniejszej współpracy z Miastem Szczecinek;

c) rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych dotychczas dotacji;

d) udział własnych środków finansowych;

e) rzeczowy wkład własny w realizację zadania;

f) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań;

g) średnia liczba uczestników zajęć w 2014r;

h) praca społeczna członków / zaangażowanie wolontariuszy.

3. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych kryteriów ustalonych przez Komisję wynikających ze specyfiki danej dyscypliny.

VII. Do oferty należy załączyć:

1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji podmiotu składającego ofertę.

2. Oświadczenie o średniej liczbie uczestników zajęć w 2014 roku, które wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

VIII. Wymagania do oferty i załączonych dokumentów:

1. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  prawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

2. Formularz oferty, o którym mowa w pkt. VIII.1. dostępny jest na stronie www.osir.szczecinek.pl w zakładce (Kluby sportowe/Konkursy ofert), www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ogłoszenia) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osir.szczecinek.pl (w dziale Ogłoszenia o konkursach), www.bip.szczecinek.pl (w dziale organizacje pozarządowe/konkursy) oraz w Kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3, pokój nr 17.

3. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w danej dyscyplinie sportowej.

4. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w punkcie VII niniejszego ogłoszenia.

5. Oferta należy wypełnić czytelnie, w każdym polu, jeżeli wypełnienie nie dotyczy podmiotu, należy wpisać nie dotyczy.

6. Wymagane jest złożenie oświadczeń znajdujących się na ostatniej stronie formularza oferty, o którym mowa w punkcie VIII.1., poprzez skreślenie i wypełnienia właściwych pozycji. Brak skreślenia lub wypełnienia stanowi brak oświadczeń, a tym samym brak formalny.

7. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

IX. Warunki uzupełnienia ofert:

1. Ofert, które będą posiadały braki wyłącznie w zakresie:

a/ uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem w przypadku, gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b/ złożenie podpisu pod załącznikami do wniosku przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań finansowych majątkowych,

c/ poświadczenie za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych

d/ uzupełnienie wniosku o sprawozdanie merytoryczne i finansowe. - mogą być uzupełnione przez podmiot składający ofertę.

2. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faxu lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wezwania).

3. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi trzy dni od otrzymania wezwania.

4. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną odrzucone.

X. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania, w Kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą na podany wyżej adres.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2015 roku o godz. 09:00, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, dotyczy to również przypadków przesłania oferty pocztą lub kurierem.

3. Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie Pani Ewa Jóskowska – pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 11, tel. 094 37 210 91 wew. 37, od poniedziałku do piątku od godz. 8ºº do godz.15ºº.

XI. Wykaz załączników do ogłoszenia

1. Załącznik nr 1: karta oceny oferty;

2. Załącznik nr 2: wzór umowy;

3. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty;

4. Załącznik nr 4: średnia lista uczestników zajęć,

5. Załącznik nr 5: wzór preliminarza,

6. Załącznik nr 6: wzór harmonogramu.

Aktualności
wydarzenia