Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Ogłoszenie wyniku - 26-08-2014

Ogłoszenie wyniku

Opublikowała: Ewa Jóskowska / 01.10.2014

Działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.), oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pod nazwą „Wsparcie finansowe udziału drużyny piłki nożnej seniorów mających licencję IV Ligi”.

I. Zakres i wysokość dotacji:

Na wsparcie finansowe udziału drużyny piłki nożnej seniorów mających licencję IV Ligi przeznacza się w 2014r. kwotę w wysokości 100.000,00 złotych.

II. Wysokość zrealizowanych przez Miasto Szczecinek w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w roku poprzednim środków publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

wyniosły:

a/ 2012 roku – 66.500,00 PLN,

b/ 2013 roku - 60.000,00 PLN.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 20% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
2. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia ogłoszenia wyników przez Burmistrza Miasta Szczecinek do dnia 31 grudnia 2014 roku.
3. Z dotacji mogą być dofinansowane wydatki, w szczególności:

a) realizację programów szkolenia sportowego;

b) zakup sprzętu sportowego;

c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

d) pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych;

e) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

f) badania lekarskie zawodników;

g) ubezpieczenie zawodników i trenerów;

h) wynagrodzenie kadry szkoleniowej oraz pochodnych od tych wynagrodzeń;

i) sfinansowanie kosztów administracyjnych, w tym wynagrodzenia pracowników klubu sportowego oraz pochodne od tych wynagrodzeń, opłaty czynszowe, opłaty za media, zakup artykułów i sprzętu biurowego, koszty niezbędnych delegacji służbowych;

j) sfinansowanie reklamy, strony internetowej, bilety.

4. Dotacji oferent nie może przeznaczyć na:

a) transfery zawodnika z innych klubów;

b) zapłaty kar wynikających z wyroków sądowych, zajęć komorniczych oraz innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika klubu;

c) zobowiązania podmiotu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia;

d) remonty zajmowanych lokali;

e) zakup środków trwałych, których wartość brutto przekracza kwotę 3.500,00 PLN;

f) odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie, grzywny i mandaty karne oraz inne kary.

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zgodnie z art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.885 z póź. zm.)

IV. Tryb przyznawania dofinansowania:

1. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotu, które uzyskają dotację oraz jej wysokość podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek, w terminie nie późniejszym niż 14 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

2. Burmistrz Miasta Szczecinek powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny ofert według karty oceny stanowiącej załącznik nr 1.

3. Dokonując ocen ofert Komisja Konkursowa będzie stosowała kryteria zawarte w punkcie V ogłoszenia Burmistrza Miasta Szczecinka o konkursie.

4. Decyzja Burmistrza Miasta Szczecinek o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje na nie odwołanie.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie na:

a) stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku;

b) tablicach ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku;

c) w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

d) stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek;

e) tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek;

f) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana w złożonej ofercie, w takim przypadku oferent może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs

w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników;

b) przystąpić do negocjacji z Burmistrzem Miasta Szczecinek na temat zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

W wyniku pozytywnych negocjacji, podpisanie umowy nastąpić może wyłącznie po przedłożeniu przez oferenta korekty zakresu rzeczowego i finansowego projektu oraz zaktualizowanego kosztorysu załącznik nr 2 i załącznik nr 3.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych albo zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

9. W przypadku nie zabezpieczenia środków własnych w wysokości co najmniej 20% kosztów całkowitych zadania oferta zostanie odrzucona.

10. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy w całości (w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy) lub w transzach w terminach ustalonych w umowie.

11. Podpisanie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011, Nr 6, poz. 25) musi nastąpić w terminie 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie strony nie są związane ofertą.

12. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a organizacją, której oferta została wybrana. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.

V. Kryteria wyboru ofert:

1. Wymagania formalne:

a) podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) zgodność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu;

c) złożenie oferty na obowiązującym formularzu oraz spełnienie wymagań do oferty wskazanych w punkcie VII;

d) terminowe złożenie oferty;

e) dokument wydany przez ZZPN potwierdzający posiadanie licencji IV Ligi;

f) kompletność załączonej dokumentacji, o której mowa w punkcie VI oraz spełnienie wymagań do dokumentacji z punktu VII.

2. Ocena merytoryczna oferty. Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów z zastosowaniem punktacji od 1 do 10:

a) kalkulacja kosztów realizacji projektu, jej zgodność z harmonogramem oraz zakładane rezultaty;

b) ocena wcześniejszej współpracy z Miastem Szczecinek;

c) rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych dotychczas dotacji;

d) udział własnych środków finansowych;

e) rzeczowy wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną;

f) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań;

g) praca społeczna członków/ zaangażowanie wolontariuszy.

VI. Do oferty należy załączyć:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2. Oświadczenia podmiotu o:

a) nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych;

b) nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów prawa cywilnego lub administracyjnego;

c) nie działaniu w celu osiągnięcia zysku;

d) rozliczeniu z dotacji z budżetu Miasta Szczecinek za 2013 rok;

e) zobowiązaniu się do terminowego wykonania i rozliczenia wspartego zadania.

3. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 należy złożyć na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

VII. Wymagania do oferty i załączonych dokumentów:

1. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.z 2011 r. Nr 6, poz. 25); stanowiącym załącznik nr 6.

2. Formularz oferty, o którym mowa w pkt. VII.1. dostępny jest na stronie www.osir.szczecinek.pl w zakładce Kluby sportowe/Konkursy ofert oraz na stronie www.bip.osir.szczecinek.pl w dziale Ogłoszenia o konkursach oraz w Kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3, pokój nr 17.

3. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w punkcie VI niniejszego ogłoszenia.

4. Ofertę należy wypełnić czytelnie, w każdym polu, jeżeli wypełnienie nie dotyczy podmiotu, należy wpisać „nie dotyczy”.

5. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru i statutem.

VIII. Warunki uzupełnienia ofert:

1. Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne kwalifikują się do uzupełnienia.

2. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faxu lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wezwania).

3. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi 7 dni od otrzymania wezwania.

4. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie, zostaną odrzucone.

IX. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania w kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3 w Szczecinku lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 16 września 2014 roku o godz. 15.00, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

3. Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie pani Ewa Jóskowska – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 11, tel. 094 37 210 91 wew. 37, od poniedziałku do piątku od godz.8ºº do godz.15ºº.

X. Wykaz załączników do ogłoszenia

Załącznik nr 1 – karta oceny oferty.

Załącznik nr 2 – harmonogram.

Załącznik nr 3 – zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania.

Załącznik nr 4 – wzór umowy.

Załącznik nr 5 – oświadczenie.

Załącznik nr 6 – wzór formularza oferty.

BURMISTRZA MIASTA

Jerzy Hardie -Douglas

Aktualności
wydarzenia