Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu

O G Ł O SZ E N I E

Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014. 1118 z późn.zm.) oraz uchwały nr XVIII/149/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży w 2016 roku.

 

 1. Zakres i wysokość dotacji.

 

Na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz organizację obozów sportowych przeznacza się w 2016 roku kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100)
z podziałem na następujące dyscypliny sportu:

 

 1. Piłka nożna:                                                    124.000,00 złotych;
 2. Piłka ręczna:                                                      12.000,00 złotych;
 3. Lekkoatletyka:                                                   80.000,00 złotych;
 4. Sporty walki:                                                   101.000,00 złotych;
 5. Tenis ziemny:                                                     39.500,00 złotych;
 6. Tenis stołowy:                                                     9.000,00 złotych;
 7. Akrobatyka sportowa i fitness:                           42.500,00 złotych;
 8. Pływanie:                                                          44.500,00 złotych;
 9. Triathlon:                                                           21.000,00 złotych;
 10. Pięciobój nowoczesny:                                      21.000,00 złotych;
 11. Piłka koszykowa:                                               45.500,00 złotych;
 12. Szermierka:                                                       25.500,00 złotych;
 13. Strzelectwo:                                                       16.500,00 złotych;
 14. Badminton:                                                        12.500,00 złotych;
 15. Piłka siatkowa:                                                    49.500,00 złotych;
 16. Sporty wodne:                                                   25.000,00 złotych;
 17. Sport dzieci niepełnosprawnych intelektualnie     14.500,00 złotych;
 18. Szachy:                                                               4.000,00 złotych.

 

II. Utworzono rezerwę w wysokości 12.500,00 złotych.

III. Wysokość zrealizowanych przez Miasto Szczecinek w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w roku poprzednim środków publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami wyniosły:  

 a/   2014 roku        -  606.804,00 złotych,

b/   2015 roku         - 700.000,00 złotych.

 

IV. Wymagania do oferty i załączonych dokumentów:

 1. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,  poz. 25), którego wzór stanowi  załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 2. Formularz oferty, o którym mowa w pkt. IV.1. dostępny jest na stronie www.osir.szczecinek.pl 
  w zakładce (Kluby sportowe/Druki do pobrania), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osir.szczecinek.pl (w zakładce Druki do pobrania/Kluby sportowe), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w zakładce Organizacje pozarządowe/Druki do pobrania) oraz
  w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3, pokój nr 11 w godzinach jego pracy.
 3. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w danej dyscyplinie sportowej.
 4. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w punkcie V niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferta należy wypełnić czytelnie, w każdym polu, jeżeli wypełnienie nie dotyczy podmiotu, należy wpisać „ nie dotyczy”.
 6. Wymagane jest złożenie oświadczeń znajdujących się na ostatniej stronie formularza oferty,
  o którym mowa w punkcie IV.1., poprzez skreślenie lub/i wypełnienie właściwych pozycji. Brak skreślenia lub wypełnienia stanowi brak oświadczeń, a tym samym błąd formalny oferty.
 7. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

 

V. Do oferty należy załączyć:

 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji podmiotu składającego ofertę.
 2. Aktualny statut podmiotu składającego ofertę.
 3. Oświadczenie o średniej liczbie uczestników zajęć w 2015 roku, które wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 4. W dyscyplinie piłka nożna dodatkowo Oświadczenie o ilości zawodników w ewidencji zawodników KOZPN, ZZPN (extranet), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 

VI. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny na realizację przedmiotowego zadania nie może być niższy niż 20%.
 2. Wkład własny mogą stanowić: środki finansowe własne (min. 10% od całości kosztów zadania), środki finansowe pozyskane z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania oraz wyrażona w kwocie wycena wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczenia wolontariuszy.
 3. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku.
 4. Dotacja może być przeznaczona  na zakup materiałów i towarów z wyłączeniem środków trwałych oraz  na pokrycie kosztów usług niezbędnych do realizacji zadania, w szczególności:

a)     zakupu odzieży, obuwia i sprzętu sportowego;

b)    zakupu artykułów spożywczych oraz odżywek  dla zawodników;

c)     kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników zadania;

d)    koszty  opłat licencyjnych oraz rejestracyjnych związanych bezpośrednio z udziałem w  zawodach;

e)     koszty obsługi sędziowskiej, opieki medycznej oraz koszty odnowy biologicznej zawodników;

f)     koszty ubezpieczenia zawodników i uczestników zadania;

g)    koszty transportu i wynagrodzenia trenerów oraz opiekunów;

h)     koszty obsługi księgowej;

i)      koszty zakupu paliwa do samochodu prywatnego pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zawarcia umowy na użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych;

j)      zakup materiałów  promocyjnych zadania;

k)     bezpośrednie koszty utrzymania obiektów, uwzględniające wyłącznie koszty czynszu, ogrzewania,  energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci - nie więcej niż 5% przyznanej dotacji.

5. Łączne koszty wynagrodzenia szkoleniowców (brutto) nie mogą przekraczać 50% przyznanej dotacji, w tym wynagrodzenia opiekunów i kierowników obozów sportowych.

6. Dotacji oferent nie może przeznaczyć na:

a)     zakup papierosów, alkoholu oraz innych używek;

b)    ponoszenie kosztów na nabycie oraz remont środków trwałych;

c)     cła oraz opłaty skarbowe;

d)    koszty związane z otrzymaniem oraz spłatą kredytów i pożyczek;

e)     działalność gospodarczą, polityczną i religijną;

f)     odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie,  grzywny i mandaty karne oraz inne kary.

 

VII. Kryteria wyboru ofert:

1. Wymagania formalne:

a)     podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b)    zgodność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu;

c)     złożenie oferty na obowiązującym formularzu oraz spełnienie wymagań do oferty wskazanych w punkcie IV;

d)    terminowe złożenie oferty;

e)     kompletność załączonej dokumentacji, o której mowa w punkcie V oraz spełnienie wymagań do dokumentacji z punktu IV,

 

2. Ocena merytoryczna oferty. Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów z zastosowaniem punktacji od 0 do 10:

a)     kalkulacja kosztów realizacji zadania, jej zgodność z harmonogramem oraz zakładane rezultaty;

b)    ocena wcześniejszej współpracy z Miastem Szczecinek;

c)     rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych dotychczas dotacji;

d)    udział własnych środków finansowych;

e)     dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań;

f)     wkład osobowy i zaangażowanie wolontariuszy.

3. W przypadku podmiotu składającego ofertę po raz pierwszy, ocena merytoryczna wg kryteriów wskazanych w punkcie 2 lit. b i c, będzie odbywać się z zastosowaniem punktacji od 0 do 5.

4. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych kryteriów ustalonych przez Komisję wynikających ze specyfiki danej dyscypliny.

 

VIII. Tryb przyznawania dofinansowania:

 1. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotu, które uzyskają dotację oraz jej wysokość podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek, w terminie nie późniejszym niż 14 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert, na podstawie oceny ofert przez Komisję Konkursową.
 2. Burmistrz Miasta Szczecinek powoła Komisję konkursową, która dokona oceny ofert według karty oceny stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Dokonując ocen ofert Komisja konkursowa będzie stosowała kryteria zawarte  w punkcie VII.
 4. Decyzja Burmistrza Miasta Szczecinek o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie:

a) na stronach internetowych: OSiR w Szczecinku www.osir.szczecinek.pl;

b)  na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta w Szczecinku, OSiR w  Szczecinku;

c)  w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Miasta w Szczecinku: www.bip.szczecinek.pl,    OSiR w Szczecinku: www.bip.osir.szczecinek.pl.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana w złożonej ofercie, w takim przypadku oferent może:

a)     odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs
w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników;

b)    przystąpić do negocjacji z Burmistrzem Miasta Szczecinek na temat zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

W przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6 lit. a oraz nieprzystąpienia
do negocjacji, o których mowa w punkcie 6 lit. b, umowa z oferentem nie zostanie podpisana.

W wyniku pozytywnych negocjacji, podpisanie umowy nastąpić może wyłącznie po przedłożeniu przez oferenta zaktualizowanego zakresu rzeczowego i finansowego projektu oraz zaktualizowanego kosztorysu.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych albo zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

9. W przypadku niezabezpieczenia wkładu własnego, w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania oferta podlega odrzuceniu.
10. Przekazanie dotacji nastąpi w całości, po podpisaniu umowy (w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy) lub w transzach w terminach ustalonych w umowie. Warunkiem przekazania środków finansowych jest ujęcie kwot dotacji w uchwale budżetowej, przyjętej przez Radę Miasta Szczecinek.
11. Podpisanie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia   15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) musi nastąpić w terminie 14 dni, licząc od  dnia rozstrzygnięcia konkursu.  Po tym terminie strony nie są związane ofertą.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a organizacją, której oferta została wybrana.

 

 

IX. Warunki uzupełnienia ofert:

 1. Ofert, które będą posiadały braki wyłącznie w zakresie:

a/ uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem w przypadku, gdy wniosek nie został
     podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b/ złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania
    zobowiązań finansowych majątkowych,

c/ poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione
    statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

- mogą być uzupełnione przez podmiot składający ofertę.

2.Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faksu lub poczty elektronicznej e-mail, za potwierdzeniem odbioru wezwania).

3. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi trzy dni od otrzymania wezwania.
4. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną odrzucone.

 

X. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania, w Kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą na podany wyżej adres.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2015 roku o godz. 15:00, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, dotyczy to również przypadków przesłania oferty pocztą lub kurierem.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie Pani Ewa Jóskowska – starszy księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 11,
  tel. 094 37 210 91 wew. 37, od poniedziałku do piątku od godz.8ºº do godz.15ºº.

 

XI. Wykaz załączników do ogłoszenia

Załącznik nr 1: karta oceny indywidualnej oferty;

Załącznik nr  2: formularz oferty

Załącznik nr  3: lista średniej liczby uczestników zajęć w 2015 roku;

Załącznik nr 4: liczba zawodników w ewidencji zawodników KOZPN i ZZPN (extranet) na dzień ogłoszenia konkursu;

Załącznik nr  5: formularz aktualizacji kosztorysu zadania;

Załącznik nr  6: formularz aktualizacji harmonogramu zadania.

Aktualności
wydarzenia