Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Przetarg nieograniczony na „Modernizację pomostu przy wyciągu nart wodnych w Szczecinku przy ul. Mickiewicza – II etap”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku ogłasza przetarg na „Modernizację pomostu przy wyciągu nart wodnych w Szczecinku przy ul. Mickiewicza – II etap. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie, zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 4, przedmiarem robót w układzie kosztorysowym zawierającym obmiary robót (załącznik nr 5) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia modernizacji pomostu przy wyciągu do nart wodnych w Szczecinku przy ulicy Mickiewicza – II etap. Szczegółowy zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wraz z załącznikami graficznymi określa załącznik nr 4 . Zakres zamówienia obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty naprawcze i przygotowawcze, roboty izolacyjne, roboty wykończeniowe.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Załączniki:

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

2.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

3.      Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

4.      Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa

5.      Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenia wykonawcy

6.      Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

7.      Załącznik nr 5 do SIWZ – Przedmiar robót w układzie kosztorysowym

8.      Rysunek nr 1 – Zakres remontu

9.      Rysunek nr 2 – Przekrój BB Dojście

10.   Rysunek nr 3 – Szczegół mocowania kleszczy

11.   Rysunek nr 4 – Rzut poziomy sterowni

Aktualności
wydarzenia