Ośrodek sportu i rekreacji w Szczecinku - Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki samojezdnej wrzecionowej do pielęgnacji boisk trawiastych.

Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki samojezdnej wrzecionowej do pielęgnacji boisk trawiastych.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) – podstawa prawna: art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy.  

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dane Zmawiającego:                        Miasto Szczecinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku  ul. Piłsudskiego 3,

                                                       78-400 Szczecinek

                                                       NIP:  6730010209,  REGON: 000330246

Adres strony internetowej:                 www.osir.szczecinek.pl

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:   Szymon Bibik, tel. 94 3721091, fax. 94 3743402

E-mail do korespondencji:                  osir@osir.szczecinek.pl

Godziny pracy:                                  7:30 – 15:00

 

 1. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 • 1) Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,
  z późn. zm.).
 • 2) Komunikacja odbywać się będzie w formie pisemnej pod adresem: 78-400 Szczecinek, ulica Piłsudskiego 3, na zasadach określonych w zapytaniu.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej wrzecionowej do koszenia boisk trawiastych, 1 sztuki, o parametrach:

- rok produkcji 2021,

- rodzaj paliwa: olej napędowy,

- silnik o minimalnej mocy 23KM,

- silnik 3 cylindrowy, wysokoprężny, umiejscowiony z tyłu maszyny,

- rodzaj chłodzenia silnika: ciecz,

- ilość kół napędowych: 3, wyposażonych w opony z bieżnikiem trawiastym,

- minimalna ilość wrzecionowych zespołów tnących, napędzanych hydraulicznie: 3,

- możliwość ustawienia wrzecion w pozycji pionowej,

- zbiornik paliwa: min. 25 litrów,

- minimalna szerokość zespołów tnących: 65 cm,

- minimalna szerokość koszenia 182 cm,

- zakres wysokości koszenia: 10-60 mm,

- zestaw wyposażony w pojemniki na skoszoną trawę,

- serwis w okresie gwarancji w miejscu użytkowania, na terenie działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

 

 • 2) Zamawiający nie przewiduje możliwość składanie ofert częściowych.
 • 3) Termin dostawy: do 28 grudnia 2021 r.
 • 4) Termin płatności: do 14 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego odbioru kosiarki i otrzymania faktury.
 • 5) Okres gwarancji na zamówiony sprzęt: 24 miesiące od dnia dostawy.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:

 • 1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał. nr 1 do zapytania).
 • 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
  • 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
  • 2) Ofertę sporządzona się w języku polskim, zgodnie z treścią formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
  • 3) Zamawiający wymaga złożenie oferty w formie pisemnej przez dostarczenie jej w zamkniętej kopercie,
   w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta/opakowanie z ofertą/ powinna być oznaczona co najmniej w określenie „oferta”.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1)  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2)  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 • 1) Ofertę należy złożyć do dnia 17 listopada 2021 roku do godz. 10.00.
 • 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2021 roku o godz. 10.10.
 • 3) Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Szczecinku ulica Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek, Sekretariat pokój nr 17.
 • 4) Miejsce otwarcia ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku ulica Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek.

 

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 • 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Cena  -  waga 100%.

 • 2) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu, ew. ubezpieczenia na czas transportu, itp.) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
 • 3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny,
 • 4) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w formie pisemnej.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
 • 1) Zmiany terminu składania ofert.
 • 2) Nieudzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców.
 • 3) Zmiany treści zapytania.
 • 4) Poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie.
 • 5) Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 • 6) Wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • 7) Odrzucenia oferty.
 • 8) Przeprowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie Wykonawcą, w przypadku braku ofert lub gdy wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
 • 9) Przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
 • 10) Unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny (na każdym etapie postępowania) i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • 1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego (Ośrodek Sportu i Rekreacji
   w Szczecinku).
  • 2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

 1. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
 • 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 • 2) Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 2.

 

 

 

Szczecinek, dnia 5 listopada 2021 roku                                                                 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna RODO

 

 

 

 

Aktualności
wydarzenia