Konkurs na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688, z późn. zm.),                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 


ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia finansowego, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Na realizację zadania Miasto Szczecinek przeznacza łącznie środki pieniężne w wysokości 785.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

WYNIKI

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1 - karta oceny indywidualnej oferty

3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - lista średniej uczestników zajęć

5. Załącznik nr 4 - liczba zawodników w ewidencji zawodników ZZPN_(extranet)

6. Załącznik nr 5 - formularz aktualizacji kalkulacji kosztów

7. Załącznik nr 6 - formularz aktualizacji harmonogramu

Aktualności
wydarzenia