Konkurs na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póżn. zm.),                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 


ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z póżn. zm.) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2021roku.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia finansowego, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Na realizację zadań Miasto Szczecinek przeznacza się kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych).

 

Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu

Załącznik nr 1 - Karta oceny oferty

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o średniej miesięcznej liczbie uczestników zajęć w 2020 roku, imienna lista uczestników zajęć na dzień ogłoszenia konkursu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o liczbie zawodników w ewidencji zawodników ZZPN (extranet) na dzień ogłoszenia konkursu ofert

Załącznik nr 5 - Formularz aktualizacji kalkulacji kosztów zadania

 

 

Aktualności
wydarzenia