Konkurs na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2022 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z póżn. zm.),


                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2022roku.

Na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz organizację obozów sportowych Miasto Szczecinek przeznacza się kwotę 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Ogłoszenie wyniku konkursu

Ogłoszenie konkursu

Załącznik nr 1 - Karta oceny indywidualnej ofert

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - lista średniej miesięcznej liczby uczestników zajęć w 2021 roku

Załącznik nr 4 - Lista zawodników w ewidencji zawodników ZZPN (extranet)

Załącznik nr 5 - formularz aktualizacji kosztorysu zadania

Załącznik nr 6 - formularz aktualizacji harmonogramu zadania

Aktualności
wydarzenia