Konkurs na realizację zadania w zakresie sportu wśród seniorów, w zakresie piłki nożnej, na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2017 roku

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2017 roku.


Termin składania ofert upływa w dniu 1 marca 2017r. o godz. 15.00.

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 - Karta oceny oferty

Załącznik nr 2 - Aktualizacja harmonogramu

Załącznik nr 3 - Aktualizacja kalkulacji kosztów zadania

Załącznik nr 4 - Wzór formularza oferty

Ogłoszenie wyników konkursu

Aktualności
wydarzenia