Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w 2023 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV liga

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.),                                 Burmistrz Miasta Szczecinek

 


ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej w 2023 roku na poziomie nie niższym niż IV Liga.

Na organizację zadania pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga przeznacza się kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

WYNIKI

Ogłoszenie konkursu

Załącznik nr 1 - Karta oceny oferty

Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 - Aktualizacja kalkulacji kosztów realizacji

Załącznik nr 4 - Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania

Aktualności
wydarzenia